Formacja

[…]  nie powinien się zajmować sztuką religijną taki artysta, który nie wierzy lub, tak życiem wewnętrznym jak i zewnętrznym, stoi zdala od Boga – brak mu bowiem tego wewnętrznego wzroku, który pozwalałby mu widzieć to, czego wymaga majestat Boży i kult Bogu należny. Nie może również liczyć na to, aby dzieła jego, pozbawione natchnienia religijnego, mogły wzbudzać wiarę i pobożność, wymaganą przez świątynię Bożą i jej świętość, nawet wówczas, gdyby wykazywały uzdolnienie artystyczne i biegłość techniczną swego twórcy. Dzieła podobne nigdy nie będą godne tego, aby Kościół stojący na straży życia religijnego, przyjął je do swych świętych, przybytków. 
 

Taki zaś artysta, który sam jest prawdziwie wierzący i prowadzi życie godne chrześcijanina, pod wpływem ożywiającej go miłości Bożej, posługując się danymi przez Stwórcę uzdolnieniami, będzie chciał i umiał barwami, liniami, dźwiękami i pieśniami tak umiejętnie, słodko i wdzięcznie wyrażać wyznawaną przez siebie prawdę i żywioną pobożność, że samo to uprawianie sztuki, będzie mu jakby życiem z wiary i oddawaniem czci Bogu, wiernych zaś wyznawców Chrystusowych walnie pobudzać i zapalać będzie do należytego wyznawania wiary i prowadzenia pobożnego życia.

Takich artystów Kościół zawsze poważał i nadal poważać będzie, otwiera im na oścież podwoje swych świątyń, radując się cennym wkładem jaki doń wnoszą swoją działalnością artystyczną, dzięki której może tym skuteczniej sprawować swój urząd apostolski.” 
Pius XII, Encyklika Musicae Sacrae Disciplina. 
 
„Pełnienie funkcji organisty wymaga stałej formacji liturgicznej i duchowej oraz doskonalenia umiejętności muzycznych. Obowiązkiem organisty jest udział w spotkaniach formacyjnych organizowanych w diecezjach.”
Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z 2017roku, nr 12b    
 
„Do zadań i obowiązków organisty należy w szczególności  udział w różnych formach dokształcania oraz spotkaniach formacyjnych organizowanych przez komisję.”
Regulamin Organistów Archidiecezji Krakowskiej z 2011 roku, nr 11

X Pielgrzymka Muzyków Kościelnych do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie i Dzień Skupienia Organistów Archidiecezji Krakowskiej odbędzie się 2 marca 2024. Zgłoszenia: tutaj

Program:

8.30 – Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania

9.00 – Przygotowanie śpiewu Liturgii Godzin w górnym kościele

9.30 – Jutrznia w górnym kościele

10.15 – Zawiązanie wspólnoty przy wspólnej kawie w budynku Fides

10.45 – Konferencja ascetyczna w górnym kościele ks. dr. Grzegorza Piekarza, odpowie-dzialnego w diecezji Tarnowskiej za muzykę kościelną

11.20 – Ogłoszenia i przedstawienie bieżących spraw

11.30 – Przygotowanie do liturgii – próba śpiewu

12.00 – Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

13.30 – wspólny posiłek