Formacja

[…]  nie powinien się zajmować sztuką religijną taki artysta, który nie wierzy lub, tak życiem wewnętrznym jak i zewnętrznym, stoi zdała od Boga – brak mu bowiem tego wewnętrznego wzroku, który pozwalałby mu widzieć to, czego wymaga majestat Boży i kult Bogu należny. Nie może również liczyć na to, aby dzieła jego, pozbawione natchnienia religijnego, mogły wzbudzać wiarę i pobożność, wymaganą przez świątynię Bożą i jej świętość, nawet wówczas, gdyby wykazywały uzdolnienie artystyczne i biegłość techniczną swego twórcy. Dzieła podobne nigdy nie będą godne tego, aby Kościół stojący na straży życia religijnego, przyjął je do swych świętych, przybytków. 
 

Taki zaś artysta, który sam jest prawdziwie wierzący i prowadzi życie godne chrześcijanina, pod wpływem ożywiającej go miłości Bożej, posługując się danymi przez Stwórcę uzdolnieniami, będzie chciał i umiał barwami, liniami, dźwiękami i pieśniami tak umiejętnie, słodko i wdzięcznie wyrażać wyznawaną przez siebie prawdę i żywioną pobożność, że samo to uprawianie sztuki, będzie mu jakby życiem z wiary i oddawaniem czci Bogu, wiernych zaś wyznawców Chrystusowych walnie pobudzać i zapalać będzie do należytego wyznawania wiary i prowadzenia pobożnego życia.

Takich artystów Kościół zawsze poważał i nadal poważać będzie, otwiera im na oścież podwoje swych świątyń, radując się cennym wkładem jaki doń wnoszą swoją działalnością artystyczną, dzięki której może tym skuteczniej sprawować swój urząd apostolski.” 
Pius XII, Encyklika Musicae Sacrae Disciplina. 
 
„Pełnienie funkcji organisty wymaga stałej formacji liturgicznej i duchowej oraz doskonalenia umiejętności muzycznych. Obowiązkiem organisty jest udział w spotkaniach formacyjnych organizowanych w diecezjach.”
Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z 2017roku, nr 12b    
 
„Do zadań i obowiązków organisty należy w szczególności  udział w różnych formach dokształcania oraz spotkaniach formacyjnych organizowanych przez komisję.”
Regulamin Organistów Archidiecezji Krakowskiej z 2011 roku, nr 11
 

20 lutego 2021 – VII Pielgrzymka Muzyków Kościelnych Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium św. Jana Pawła II połączona z Dniem skupienia organistów

 
Rekolekcje formacyjne:
27 – 29 czerwca 2021
lub
29 do 31 sierpnia 2021
Termin rekolekcji jest do wyboru. Rozpoczęcie rekolekcji o godz. 18.00, zakończenie również o godz. 18.00. Koszty związane z dojazdem, pobytem na rekolekcjach oraz zastępcą na czas odbywanej formacji, zgodnie z regulaminem, pokrywa parafia.